img 0831_1Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering om de leden te informeren over het reilen en zeilen van de vereniging, om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de financiën en om besluiten te nemen over bijvoorbeeld de hoogte van de contributie, nieuw beleid of bepaalde investeringen. Door alle ontwikkelingen op Kampong worden de afgelopen jaren ook allerlei extra ALV's georganiseerd. Hieronder staat een zo actueel mogelijk overzicht van agenda's, stukken en verslagen.

 

Algemene Ledenvergadering 1 maart 2018

agenda

concept notulen ALV 9 maart 2017 

winst- en verliesrekening 2017

balans 2017

begroting 2018

toelichting balans en resultatenrekening 2017 en begroting 2018

 

 

 

Kan je niet aanwezig zijn bij een ALV en wil je je toch laten vertegenwoordigen? Dan kan je een ander stemgerechtigd lid machtigen (voorbeeld). 

 

Diverse stukken herinrichting sportlandgoed

Tijd voor nieuw beleid 2017

advies commissie tennispark 20 mei 2015

bijlage afgevallen modellen 1

bijlage afgevallen modellen 2

eindrapportage adviescommissie tennisvelden 8 september 2014

bijlage raming bij eindrapportage adviescommissie

bijlage toetsingscriteria bij eindrapportage adviescommissie

uitslag ledenenquête 2013

visie, beleid en ambities 2014-2016

 

Verslagen voorgaande ledenvergaderingen

 

Banner
Banner
Banner